Obezita

V posledných rokoch pribúda nielen množstvo ľudí trpiacich atopickou dermatitídou, ale zároveň sa populácia stáva čoraz obéznejšou.

Konkrétne v detskej populácii bolo pozorované takmer zdvojnásobené zastúpenie obéznych detí oproti minulosti (analýzy z r. 1976, r. 1980, r. 2007 a r. 2008). Obezitu zaraďujeme k ochoreniam „s nízkou zápalovou aktivitou“. Má preukázateľný vplyv na imunitný systém človeka, vrátane ovplyvnenia prozápalových pochodov, ktoré by mohli súvisieť so závažnosťou atopických ochorení, ako napr. atopická dermatitída alebo astma. Vo viacerých veľkých štúdiách bol dokázaný vzťah medzi obezitou a astmou.

Na prepojenie obezity a atopie u detí sa zamerali autori kohortovej štúdie z r. 2011. Autori uzatvárajú, že dlhodobá obezita u detí a dospievajúcich (najmä ak začala od skorého veku) jednoznačne zvyšuje riziko a takisto závažnosť atopickej dermatitídy.

U dospelej populácie prišli autori k podobným, aj keď menej výrazným výsledkom v nasledujúcej štúdii z r. 2012. Je otázkou a zároveň výzvou, nakoľko by včasný, hoci aj drastický zásah do dietetického režimu dieťaťa mohol byť prínosom v záujme prevencie vzniku atopického ochorenia.