Diskomfort pacienta

Atopická dermatitída je choroba, ktorá môže spôsobovať telesné utrpenie, zníženie spoločenského uplatnenia, čiastočnú invalidizáciu a v neposlednom rade úzkosť pacientovi a  jeho rodine. Práve súvis úzkostných stavov pacienta s atopickým ochorením bol predmetom intenzívnejšieho výskumu v posledných rokoch.

Autori vo viacerých publikáciách poukazovali na to, že mentálne zdravie jedinca môže súvisieť s atopickým ochorením. Aj napriek tomu, že sa súvis potvrdil, stále zvažovali možnosť, či tento súvis nie je iba náhodný.

V r. 2016 bola publikovaná rozsiahla americko-austrálska štúdia, v rámci ktorej bolo analyzovaných 2868 pacientov. Bola navrhnutá veľmi prísne, s cieľom mi- nimalizovať riziko náhodného výsledku. Štúdia preukázala spojitosť medzi atopickou dermatitídou v detskom veku a tendenciou k afektívnemu a nervovo vypätému správaniu v neskoršom detskom a adolescentnom veku. Podľa tejto štúdie môžu teda poruchy správania počas dospievania súvisieť s atopickým ochorením v detskom veku (do 5 rokov), nezávisle od funkčnosti rodinného spoločenstva a výchovy dieťaťa.